Genhusning

Beslutter kommunen efter byfornyelsesloven at nedlægge et forbud mod beboelse (kondemnering), har kommunen pligt til at anvise husstanden en anden bolig.

Genhusningsforpligtelsen gælder husstande i lejeboliger, ejer- og andelsboliger.

Loven opererer med to forskellige former for genhusning:

  • Permanent genhusning
  • Midlertidig genhusning

Permanent genhusning

Permanent genhusning er lovens udgangspunkt og indebærer, at du som lejer får anvist en ny bolig, som du beholder permanent. 

Vælger kommunen permanent genhusning indeholder byfornyelsesloven en række krav til genhusningsboligens beliggenhed, størrelse, udstyr og kvalitet.

Du ret til én gang at afvise en tilbudt genhusningslejlighed, der opfylder lovens krav og få tilbudt en anden i stedet. I op til to år efter, at du er flyttet ind i en tilbudt genhusningslejlighed, kan du fortryde og anmode kommunen om at få tilbudt en anden genhusningslejlighed.

Medfører permanent genhusning en huslejestigning for dig, vil du under visse betingelser have ret til indfasningsstøtte til nedsættelse af huslejen i den anviste genhusningslejlighed. Støtten ydes i og aftrappes over 10 år.

Midlertidig genhusning

Midlertidig genhusning kan komme på tale, når ombygningen af boligen er af kortere varighed end 6 måneder og indebærer, at du kan vende tilbage til boligen efter endt ombygning. I særlige tilfælde kan midlertidig genhusning med din accept forlænges op til 12 måneder.

I situationer, hvor din bolig skal ombygges, men igen kan være beboelig inden for 6 måneder, kan kommunen vælge at tilbyde dig en permanent eller en midlertidig genhusning. I denne situation er det kommunen, der afgør, om genhusningen skal ske som permanent eller midlertidig genhusning.

Da der er tale om en kortere genhusningsperiode er der kun krav om, at genhusningsboligen skal indeholde mindst et værelse for hver to personer i husstanden. Der kan være tale om ophold på hotel el. lign.

Under den midlertidige genhusning beholder du din hidtidige bolig. Du skal derfor blive med at betale din sædvanlige husleje til udlejer. Kommunen betaler opholdet i den midlertidige bolig.

Egen genhusning

Du har også mulighed for selv at finde et sted at bo. Det kan være i et sommerhus, hos venner/familie eller du kan tage ud at rejse i genhusningsperioden. Der er en forudsætning, at kommunen kan acceptere boligen. I dette tilfælde kan du inden for visse rammer få dækket rimelige dokumenterede udgifter.

Flytteudgifter

Kommunen betaler rimelige dokumenterede flytteudgifter.

I forbindelse med overtagelsen af den nye lejlighed vil der ofte blive krævet depositum, forudbetalt leje eller beboerindskud. Kommunen kan yde lån hertil efter vurdering.

I pjecen ”Information om genhusning ved byfornyelse” er reglerne nærmere gennemgået.