I skoler og institutioner

Skoler, daginstitutioner og plejehjem, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, er nogle af de offentlige bygninger, hvor der kan være brugt PCB-holdige materialer.

Din kommune har ansvar for, at kommunens skoler, daginstitutioner og plejehjem ikke er sundhedsfarlige at opholde sig i, herunder som følge af PCB. Flere kommuner har som ansvarlige bygningsejere derfor allerede været igennem undersøgelser, kortlægning og i givet fald renovering af PCB i de kommunale bygninger.

På baggrund af Miljø- og Energistyrelsens kortlægning er det vurderingen, at der er højere forekomst af PCB i skoler end i andre offentlige bygninger. Dette skyldes bl.a., at flere af skolerne er opført i perioden 1965-1969, hvor brugen af PCB synes at have været på sit højeste. Det estimeres, at der i 0-5 pct. af skolerne fra perioden (0-60 skoler) vil være PCB i indeluften over 3.000 ng/m3. Det svarer ud fra et forsigtig skøn til 0-4 pct. af det samlede antal skoler i Danmark.

Hvis der er begrundet mistanke om sundhedsfare på grund af PCB i indeluften på en skole eller institution, har kommunen pligt til at gribe ind.

Kommunen kan i samarbejde med den regionale embedslæge vurdere, om der er tale om sundhedsfare.