PCB-undersøgelse i boligforening ved Herning

Rambøll har udført en omfattende PCB-undersøgelse af Fællesbos boligblokke i Gullestrup ved Herning i forbindelse med et større renoveringsprojekt, der bl.a. omfatter nedrivning af en boligblok med 50 lejligheder i sommeren 2011 samt udskiftning af vinduer i forbindelse med facaderenovering. Blokkene er opført i starten af 1970’erne, hvor det stadig var tilladt at anvende PCB i byggematerialer.

Der er foretaget en omfattende inspektion af bygningerne, for at identificere muligt PCB-holdige materialer. I bygningerne var der gummifuger omkring vinduer og døre, mellem betonelementer, ved altaner og i lejlighedsskel. Desuden var der termoruder fra starten af 1970’erne og malede betonelementer, som potentielt kunne indeholde PCB.

Der blev taget prøver af disse materialer til analyse for PCB, og der blev både konstateret høje koncentrationer af PCB i gummifuger og i forseglingslimen i termoruderne. I gummifugerne var der koncentrationer på op til 3.400 mg/kg og i forseglingslimen var der over 200.000 mg/kg.

På grund af de høje værdier, var der mistanke om afsmitning af PCB til sekundære materialer som trækarme og betonvægge. Derfor blev der udtaget og analyseret prøver fra tilstødende materialer bl.a. betonvægge, hvorfra der blev udtaget borekerner, så det var muligt at følge indtrængningen af PCB ind i murværket. Resultaterne viste, at der var sket indtrængning af PCB til både karme og betonvægge i op til 2,5 cm dybde.

For at undersøge, om der er sket afdampning af PCB til indeluften i lejlighederne jf. Sundhedsstyrelsens aktionsværdier på hhv. 3000 ng/m3 for straksindgreb og 300 ng/m3 for indgriben på sigt, er der foretaget indeklimaundersøgelser i flere lejligheder. Luftmålingerne viste koncentrationer mellem 27-80 ng/m3, hvilket betød, at det ikke var nødvendigt med indgreb i de lejligheder, som ikke skulle rives ned i forbindelse med projektet.

Alle PCB-holdige materialer, som skulle fjernes i forbindelse med ombygning og nedrivning blev håndteret og bortskaffet som farligt affald og sendt til Kommune Kemi.

Der blev, i forbindelse med nedrivning af de ca. 50 lejligheder, fjernet op mod 3 km PCB-holdige gummifuger samt beton i minimum 2,5 cm dybde bag alle fugerne.

Der blev optaget en film om PCB-håndtering i forbindelse med nedrivning af blokken, hvor man bl.a. kan se, hvordan den PCB-inficerede beton bliver fjernet.