Når du bor i ejerbolig

Du har som ejer af din bolig selv ansvaret for at undersøge for PCB og eventuelt fjerne PCB fra din bolig.

PCB blev brugt i en række byggematerialer indtil 1977. Bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, kan derfor indeholde stoffet, mens bygninger, der er opført efter 1977, efter al sandsynlighed ikke indeholder PCB.

Mennesker optager PCB gennem kosten, ved berøring eller ved indånding af PCB-dampe i indeluften. Selvom afdampningen aftager over tid, kan PCB-holdige byggematerialer og tilgrænsende byggematerialer, som PCB er sivet ind i, stadig afgive PCB til indeluften efter mere end 30 år.

Selvom der er PCB i din bolig, er det ikke givet, at det er forbundet med en forøget helbredsrisiko. Det vurderes, at kun en lille andel af de danske bygninger fra den aktuelle byggeperiode har så meget PCB i indeluften, at det kan udgøre en sundhedsfare for beboerne.

Kommunen har pligt til at gribe ind, hvis den vurderer, at din bolig er sundhedsfarlig at opholde sig i på grund af PCB.

I forbindelse med byggearbejder har du bygherreansvar i henhold til bekendtgørelse om bygherrens pligter, når det må forventes, at der i byggeperioden vil være mindst to virksomheder, der skal udføre arbejdet samtidigt.

Bygherreansvaret indebærer:

  • Ved byggearbejde, hvori der indgår risiko for PCB, skal bygherren lade sin koordinator udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed for den del af byggearbejdet, hvor PCB-arbejdet indgår.
  • Ansvar for at anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, hvis arbejdet har et større omfang. Dette krav vil normalt ikke ramme vinduesudskiftninger og lignende i mindre beboelseshuse.
  • Ansvar for at koordinere nødvendige undersøgelser, så risici for PCB bliver afdækket.

Hvis du har PCB-holdige affaldsprodukter, skal du bortskaffe affaldet i henhold til kommunens anvisninger for håndtering af PCB.

Gode råd til hvad du selv kan gøre

Hvis der er konstateret PCB i indeluften er der nogle forholdsregler, man kan tage i perioden, indtil der er udarbejdet en plan for nedbringelse af niveauet.

  • Luft godt ud et par gange om dagen. Udluftning ved åbne vinduer kan reducere PCB i indeluften
  • Gør rent. Støvsugning og aftørring af alle flader kan reducere en eventuel tilstedeværelse af PCB i indeluften
  • Undgå at berøre de materialer, som er mistænkt for at afgive PCB, fx fuger der kan være PCB-holdige.
  • Sænk evt. temperaturen i rummet. Fx kan PCB-holdige fuger afgive mere PCB ved høje temperaturer