Udlejningsejendomme

Du har som udlejer ansvar for, at de udlejede lokaler kan anvendes til det formål, de er udlejet til, uden at der herved opstår helbredsrisiko for de personer, der bebor eller opholder sig i lokalerne.

Dit ansvar gælder, uanset om lokalerne er udlejet til beboelse eller andet end beboelse som for eksempel erhverv eller offentligt formål.

Som hovedregel har du som udlejer pligt til at undersøge din ejendom eller et lejemål for PCB, hvis

  • Du som udlejer har begrundet mistanke om, at der i en ejendom er forekomst af PCB i helbredsskadelige mængder.
  • En lejer henvender sig til dig med begrundet mistanke om, at der er forekomst af PCB i helbredsskadelige mængder.

PCB blev brugt i en række byggematerialer indtil 1977. Bygninger der er opført i perioden 1950-1977 kan derfor indeholde stoffet, mens bygninger der er opført efter 1977 efter al sandsynlighed ikke indeholder PCB.

Mennesker kan optage PCB gennem kosten, ved berøring eller ved indånding fra PCB-dampe i indeluften. Selvom afdampningen aftager over tid kan PCB-holdige byggematerialer og tilgrænsende bygningsmaterialer, som PCB er sivet ind i, stadig afgive PCB til indeluften efter mere end 30 år.

Selvom der er PCB i din ejendom, er det ikke givet, at det er forbundet med en forøget helbredsrisiko. Det vurderes, at kun en lille andel af de danske bygninger fra den aktuelle byggeperiode har så meget PCB i indeluften, at det kan udgøre en sundhedsfare for brugerne.

Kommunen har pligt til at gribe ind, hvis den vurderer at lokaliteter i din ejendom er sundhedsfarlige at opholde sig i på grund af PCB.

I forbindelse med byggearbejder har du bygherreansvar i henhold til bekendtgørelse om bygherrens pligter, når det må forventes, at der i byggeperioden vil være mindst to virksomheder, der skal udføre arbejdet samtidigt.

Bygherreansvaret indebærer:

  • Ved byggearbejde, hvori der indgår risiko for PCB, skal bygherren lade sin koordinator udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed for den del af byggearbejdet, hvor PCB-arbejdet indgår.
  • Ansvar for at anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, hvis arbejdet har et større omfang. Dette krav vil normalt ikke ramme vinduesudskiftninger og lignende i mindre bygninger.
  • Ansvar for at koordinere nødvendige undersøgelser, så risici for PCB bliver afdækket.
  • Ansvar for bygningsarbejdernes arbejdsmiljø i henhold til Arbejdsmiljølovgivningen

Hvis der er PCB-holdige affaldsprodukter fra din ejendom, skal du sikre, at affaldet bliver bortskaffet som farligt affald i henhold til kommunens anvisninger for håndtering af PCB.

Kort om PCB

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler

PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø

PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder i perioden 1950 – 1977. Selvom der er PCB i bygningen, er det ikke givet, at det er forbundet med en forøget helbredsrisiko

PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer

PCB kan være helbredsskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.