Lovgivning

Her finder du en samlet oversigt over lovstof (eksterne links), herunder love og bekendtgørelser samt vejledninger, der er relevante i forbindelse med PCB-problematikken.

Byggeloven (nyt vindue)

Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) (nyt vindue)

Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen):
BEK nr 2512 af 10/12/2021 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (Deponeringsbekendtgørelsen):
BEK nr 719 af 24/6/2011 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald (Restproduktbekendtgørelsen)
BEK nr 1672 af 15/12/2016 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor:
BEK nr 47 af 12/01/2016 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen):
BEK nr 1276 af 06/06/2021 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø
BEK nr 111 af 05/02/2013 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer
BEK nr 997 af 16/09/2014 (nyt vindue)

Byfornyelsesloven (nyt vindue)

Vejledning om kondemnering (nyt vindue)

Lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven) (specifikt §38) (nyt vindue)

 

Bekendtgørelse af bygherres pligter:
BEK nr 117 af 05/02/2013 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde:
BEK nr 2107 af 24/11/2021 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse (specifikt §16):
BEK nr 1234 af 29/10/2018 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler (specifikt §§ 3-4):
BEK nr 1706 af 15/12/2010 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (Specifikt §§7, 12, 18 og 21):
BEK nr 1795 af 18/12/2015 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (specifikt §16, stk. 1):
BEK nr 1793 af 18/12/2015 (nyt vindue)

 

Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte (POP) (nyt vindue)

EU's direktiv om deponering af affald 26. april 1999 (pdf)