PCB i indeluft

Der kan godt være PCB i jeres hus, uden at det udgør en sundhedsmæssig risiko for jer at bo i det. PCB afgives fra byggematerialer, men er ikke akut giftigt for mennesker. Det kan dog være en helbredsrisiko, hvis vi bliver udsat for forhøjede niveauer af PCB igennem flere år. For at forebygge forskellige sundhedsskadelige virkninger på sigt, anbefaler myndighederne, at PCB-niveauet ikke er for højt.

PCB er sundhedsskadeligt, hvis der er for høje koncentrationer af det i indeluften. Myndighederne vurderer dog, at det kun er en lille andel af de danske bygninger fra perioden 1950-1977, der har så meget PCB i indeluften, at det kan være sundhedsfarligt for beboerne.

PCB afdamper og vil stadig afgive PCB til indeluften efter mere end 30 år.

Mennesker optager primært PCB gennem kosten men også ved berøring eller ved indånding af PCB-dampe i indeluften. Man kan måle PCB i indeluften, men ikke se eller lugte den.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Det kan du selv gøre

Er du nervøs for, om dit helbred er påvirket af PCB fra din bygning bør du kontakte din egen læge.

Læs mere om de helbredsmæssige effekter af PCB

 

For:

Borgere

 

PCB er en miljøgift og er sundhedsskadelig, hvis der er for høje koncentrationer af den i indeluften. Du bliver ikke akut syg af PCB i indeluften, men optager du for meget PCB gennem længere tid kan det skade dit helbred. Myndighederne vurderer dog, at det kun er en lille andel af de danske bygninger fra perioden 1950-1977, der har så meget PCB i indeluften, at det kan være sundhedsfarligt for beboerne.

PCB blev brugt i byggematerialer i perioden 1950-1977. Stoffet blev bl.a. brugt i fuger, termovinduer, lysstofarmaturer og visse typer malinger og gulvbelægninger. PCB afdamper og vil stadig afgive PCB til indeluften efter mere end 30 år.

PCB er sundhedsskadeligt og selvom du ikke bliver akut syg, kan for meget PCB skade dit helbred på sigt. Man mener fx, at PCB kan skade immunforsvar, nervesystem, forplantningsevne og give kræft.

Mennesker optager primært PCB gennem kosten men også ved berøring eller ved indånding af PCB-dampe i indeluften. Man kan måle PCB i indeluften, men ikke se eller lugte den.

Læs mere om PCB's effekter på helbredet

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For:

Borgere

Er der PCB i bygningsdelene, er der risiko for, at der er PCB i indeluften. Det vil derfor være en god idé at få målt, om der er for høje koncentrationer af PCB i indeluften. Viser resultaterne, at PCB-niveauet er for højt, kan man gå i gang med at planlægge, hvordan man kan få fjernet PCB-forureningen. Der er en vis måleusikkerhed, og derfor bør man gentage målingen og få rådgivning, før man gør noget.

Er der konstateret PCB i indeluften, kan du tage nogle forholdsregler, mens du laver en plan for at nedbringe niveauet:

  • Luft godt ud et par gange om dagen. Udluftning ved åbne vinduer kan reducere PCB i indeluften
  • Gør rent. Støvsugning og aftørring af alle flader kan nedbringe koncentrationen af PCB i indeluften
  • Undgå at røre ved de materialer, som er mistænkt for at afgive PCB, fx fuger der kan være PCB-holdige.
  • Sænk evt. temperaturen i rummet. PCB-holdige fuger kan fx afgive mere PCB ved høje temperaturer

Før du sætter eventuelle afhjælpnings- eller renoveringstiltag i gang, er det vigtigt, at du rådfører dig med en virksomhed, der har indsigt i og erfaring med håndtering af PCB. Håndtering af PCB er en opgave for professionelle, da man skal tage væsentlige sikkerhedsmæssige hensyn og håndtere det PCB-forurenede affald korrekt.

En forkert udført renovering kan i værste fald øge PCB-indholdet i indeluften, de andre bygningsdele og den videre affaldshåndtering.

Sådan nedbringer du PCB-niveauet i indeluften

Det kan du selv gøre

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For: 

Bygningsejere

Det er din arbejdsgiver, der har ansvaret for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø og indeklimaet på din arbejdsplads må ikke være helbredsskadeligt. Er der begrundet mistanke om, at indeklimaet kan være forurenet med PCB, har din arbejdsgiver pligt til at få det undersøgt nærmere.

Har du mistanke om, at der er PCB i indeluften på din arbejdsplads, skal du informere din arbejdsgiver om det. Din arbejdsgiver har pligt til at undersøge, om der er PCB i lokalerne, hvor du arbejder, og igangsætte en eventuel afhjælpning.

Er PCB et kendt problem på din arbejdsplads, skal spørgsmålet om PCB i indeklimaet indgå i den lovpligtige arbejdspladsvurdering.

Sådan kan du selv nedbringe PCB-niveauet i dit arbejdsmiljø

Det kan du selv gøre

Du kan kontakte Arbejdstilsynet, hvis din arbejdsgiver ikke reagerer, eller hvis I er uenige om spørgsmålet om PCB på din arbejdsplads. Arbejdstilsynet kan give påbud om at lukke en arbejdsplads, hvis der er problemer med PCB.

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden.

 

For:

Borgere

 

Du kan hverken se eller lugte, om der er PCB i din indeluft, og derfor skal du have lavet en luftmåling for at få be- eller afkræftet om luften er forurenet med PCB. Måling af indeluften er kompliceret, kræver erfaring og det rette udstyr, og derfor er det en god idé at starte med at få lavet en materialeanalyse.

Når du skal identificere PCB, skal du gå systematisk til værks. Du kan først vurdere sandsynligheden for PCB ud fra bygningens alder, viden om renoveringer og ved at se på de mulige PCB-kilder.

Er der risiko for PCB i bygningen, kan du få analyseret materialeprøver fra bygningen. Viser prøverne, at der er PCB i bygningen, som med stor sandsynlighed har forurenet indeklimaet, kan du få lavet en luftmåling.

En luftmåling er kompliceret, kræver erfaring og det rette udstyr, og derfor bør du få virksomheder med dokumenteret erfaring til at planlægge og gennemføre målingen.

Viser resultaterne af luftmålingerne, at PCB-niveauet er for højt, kan du gå i gang med at planlægge, hvordan du kan få fjernet PCB-forureningen. Der er en vis måleusikkerhed og derfor bør du gentage målingen og få rådgivning, før du gør noget.

Vejledning til måling af PCB (PDF)

Det kan du selv gøre

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For:

Borgere, bygningsejere, kommuner

Der er risiko for, at PCB i byggematerialer kan afgive PCB til indeluften. Det er dog kun i meget få tilfælde, at PCB i byggematerialer forurener indeluften, så det er sundhedsfarligt eller sådan, at man er nødt til at renovere sin bygning.

En høj PCB-koncentration i materialeprøver fra bygningen, vil give en større risiko for høje koncentrationer af PCB i indeklimaet.

Koncentrationen af PCB i indeluften og helbredsrisikoen bliver vurderet ud fra, hvor meget PCB i ng, der er pr. m3 luft. Der er risiko for, at det er sundhedsfarligt, hvis Sundhedsstyrelsens anbefalede laveste aktionsværdi på 300 ng PCB/m3 er overskredet.

Der er mange forhold, som kan have betydning for, hvor store PCB-koncentrationer, der er i bygningen. Fx materialernes placering, ventilation m.v. Undersøgelsen af PCB viser, at en koncentration på over 1% kan forurene indeluften så meget, at de laveste værdier bliver overskredet.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Det kan du selv gøre

Du kan få lavet en måling af PCB-koncentrationen i indeluften, hvis der er PCB i bygningsdelene. Det er fagfolk, der skal lave målinger af PCB i indeluften, og det kræver grundig planlægning inden selve målingen kan gennemføres.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

 

For:

Borgere, byggevirksomheder, bygningsejere, kommuner

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB afgives fra byggematerialer, men er ikke akut giftigt for mennesker. Det kan dog være en helbredsrisiko, hvis vi bliver udsat for forhøjede niveauer af PCB igennem flere år. Særligt spædbørn, gravide og ammende kvinder bør ikke opholde sig i bygninger med for højt PCB-niveau.

Er mennesker udsat for PCB gennem en lang årrække, kan der ske skader på hud og forplantningsevne. Ophober PCB sig i kroppen over længere tid, er der risiko for skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunforsvar og hormonsystem. PCB er også mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Mennesker optager primært PCB gennem kosten, men PCB kan også blive optaget ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer. Fødevarer er den største kilde til PCB i kroppen.

Sundhedsstyrelsen har fastsat vejledende aktionsværdier for, hvor meget PCB, der må være i luften.

Det er kommunen, der har ansvar for, at kommunens skoler, daginstitutioner og plejehjem ikke er sundhedsfarlige at opholde sig i.

Kommunens forpligtelser

Det kan du selv gøre

Er du er nervøs for, om dit helbred er påvirket af PCB fra din bygning, bør du kontakte din egen læge.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger

 

For:

Borgere, bygningsejere