Strategisk PCB-kortlægning i Hvidovre Kommune

I Hvidovre Kommune har man udført en omfattende strategisk kortlægning og undersøgelse af PCB i offentlige bygninger.

Kortlægningsmetoden, der er udviklet af Rambøll, er en effektiv måde at sikre, at man hurtigt kan gribe ind og målrettet forbedre indeklimaet de steder, hvor man er udsat for uacceptabel PCB-påvirkning.

Til forskel fra andre og ældre metoder har den strategiske kortlægning gjort det muligt at nøjes med at undersøge de få ejendomme, der tilhører en såkaldt højrisikogruppe. I Hvidovre Kommune var der tale om 25 ejendomme.

"Metoden har skabt synlighed, givet et hurtigt, præcist overblik og været en forudsætning for at formidle resultaterne på åben vis til de mange interessenter, og så har vi sparet både tid og penge, fordi den strategiske kortlægning har gjort det muligt at begrænse vores fokus til de ejendomme, der virkelig udgjorde en risiko", forklarer Carsten Raad Petersen, der er chefkonsulent i Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kommune.

Processen for strategisk kortlægning af PCB
Rambøll har udført den strategiske kortlægning af PCB i Hvidovre i etaper. Første skridt var en kortlægning af eksisterende bygningsdata på skrivebordsniveau. Her blev der udarbejdet en risikoprofil for hver enkelt bygning, blandt andet på baggrund af oplysninger om bygningens alder, anvendelse og risiko for eksponering af brugerne. Derefter blev der foretaget en visuel inspektion af bygningerne for at vurdere, om kortlægningen stemte overens med bygningernes tilstand, og om der var tegn på PCB-kilder.

Efter kortlægningen blev bygningerne opdelt i grupper med ingen, lille eller høj risiko for uacceptabelt PCB-indhold i indeklimaet. Det lagde fundamentet for en specifik undersøgelse af PCB på de steder, hvor kortlægningen har vist, at der kan være problemer. Det vil sige, at kortlægningen afgør, hvor der måles for PCB i indeklimaet.

Tiltag ved fund af PCB
I Hvidovre Kommune er der kun identificeret én offentlig ejendom, Frydenhøjskolen, med for højt PCB-niveau i indeluften. På skolen lå koncentrationerne af PCB i indeklimaet som eneste ejendom i kommunen over Sundhedsstyrelsens værdier for indgreb på sigt, hvilket vil sige over 300 ng/m3. De højeste værdier, der blev målt på skolen, var 1.200 ng/m3

I samarbejde med Rambøll udarbejder kommunen nu en køreplan for det videre arbejde med at identificere de bygningsdele på skolen, der indeholder og afdamper PCB over de tilladte niveauer. Der er igangsat her og nu tiltag i form af øget rengøring og øget ventilation sammen med en gennemgribende opsporing af byggematerialerne i ejendommen, for et finde kilderne til de høje niveauer af PCB i indeluften. Skolens 800 vinduer skal sandsynligvis udskiftes og andre PCB-holdige materialer skal muligvis fjernes", forklarer kemiingeniør Lisbeth Odsbjerg fra Rambøll.

En øget ventilation er i første omgang med til at holde PCB-niveauet i indeluften så lavt som muligt, fordi en del PCB fjernes, når luften skiftes hyppigt ud. Samtidig er der erfaring med, at PCB binder sig til bl.a. støv, og derfor vil en intensiveret rengøring og oprydning også bidrage til at nedbringe niveauet her og nu.

Information og samarbejde er en vigtig del af processen
Da PCB-risikoen i offentlige bygninger med rette kan gøre borgere og medarbejdere bekymrede for eget eller børns helbred, har en åben kommunikation om undersøgelserne og et tæt samarbejde med såvel embedslægen, bygningernes brugere som lokalpolitikerne og rådgiver været vigtigt for at skabe tryghed og sikre konstruktive tiltag undervejs. Det forklarer Carsten Raad Petersen:

"Det er vigtigt for os, at medarbejdere og andre brugere af de kommunale bygninger kan føle sig trygge i visheden om, at vi tager PCB-risikoen alvorligt og handler på den viden, vi har. Jeg vil anbefale andre kommuner at komme i gang med at undersøge for PCB ved at bruge den effektive og overskuelige strategiske tilgang, som vi i Hvidovre Kommune har valgt at benytte. PCB er et uønsket stof, og derfor har vi et ansvar for at få undersøgt de kommunale bygninger og mindske sundhedsrisikoen for bygningernes brugere. Det kan gøres hurtigt og effektivt, hvis det gribes rigtigt an", siger Carsten Raad Petersen.

Hvidovre Kommune har igennem hele forløbet haft en tæt dialog med ledelse og pedeller i de bygninger, som er undersøgt for PCB, og da det blev erkendt, at der på en skole var PCB i forhøjede niveauer i indeklimaet, blev der orienteret om det til elevernes forældre via skoleweb. Der har desuden løbende været artikler i lokalavisen om undersøgelserne og resultaterne herfra.