Aktionsværdier for indeluften

PCB eksponeringen i indeluften og helbredsrisikoen bliver vurderet ud fra koncentration PCB pr. m3 luft, i relation til Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om aktionsværdier
Ud fra en sundhedsmæssig tilgang er der to centrale indsatsområder for at reducere skadevirkningerne af PCB

 1. Minimere udsættelsen for PCB i indeluften med særlig fokus på steder, hvor der, jf. skemaet nedenfor, er:
  • høj forureningsgrad med PCB i indeluften
  • stor anvendelse af bygningen til ophold
  • hvor der er børn, unge, og kvinder i den fødedygtige alder.
 2. Sikre, at mest muligt af den tilstedeværende PCB i bygninger behandles forsvarligt som farligt affald, så det ikke senere kommer ud i naturens kredsløb, hvor det kan ende i fødevarerne og dermed udgør en sundhedsrisiko.

Ny viden viser nu klart, at selv ved udsættelse for PCB i indeluften i dele af døgnet vil der ske en akkumulering af specielt lavklorerede PCB-former, og at en sådan udsættelse må anses for sundhedsskadelig, og derfor så vidt muligt bør undgås.

Da PCB i indeluften har vist sig udbredt, kan det være påkrævet at foretage prioriteringer. Sundhedsstyrelsen har i grundlaget for anbefalingerne inkluderet, at der, i den i 2013 udførte kortlægning af PCB i luften inde i danske bygninger, i de undersøgte boliger generelt ikke er fundet meget høje koncentrationer. Samtidig kendes der dog fra særskilte undersøgelser eksempler på nogle boligkomplekser med høje koncentrationer.

Med udgangspunkt i den nyeste viden har Sundhedsstyrelsen opstillet følgende prioriteringer:

Forureningsgrad

(beregnet som 5 x PCB7)

Anbefalet handling

Over 3.000 ng PCB/m3 i

indeklimaet

Det vurderes, at ophold i længere tid kan være forbundet med en betydende helbredsrisiko, og det må i de fleste sammenhænge betragtes som en nærliggende sundhedsfare.

Det anbefales, at der gribes ind med kildefjernelse og/eller forsegling uden unødig forsinkelse, også i bygninger, som kun anvendes dele af døgnet. Midlertidige afværgeforanstaltninger bør umiddelbart iværksættes. Disse vil sædvanligvis omfatte optimering af ventilation, temperaturregulering og intensiveret rengøring, afpasset efter det aktuelle rengøringsniveau og bygningens brug.

300 – 3.000 ng PCB/m3 luft

Det må antages, at ophold i længere tid kan medvirke til sundhedsskader. Det anbefales, at der umiddelbart iværksættes midlertidige afværgeforanstaltninger. De midlertidige foranstaltninger vil kun ved lette forureninger kunne forventes at nedbringe niveauet til under 300 ng/m3, hvorfor kildefjernelse og/eller indkapsling ofte vil være påkrævet.

I prioriteringen af indsatsen bør følgende indgå:

 • Bygninger, som bruges af børn og yngre, prioriteres.
 • Bygningernes anvendelsesgrad og grad af forurening med PCB i intervallet 300-3000 ng/m3 kan indgå. Bygninger, som kun anvendes en del af døgnet, bidrager kun til den enkeltes PCB-belastning svarende til opholdstiden.
 • Bygninger, som anvendes af mange forskellige personer, men i de fleste tilfælde i kort tid for hver enkelt person (f.eks. gangareal og faglokaler i en skole), giver lavere belastning for den enkelte.

Under 300 ng PCB/m3 i

indeklimaet

Der er PCB i bygningen, men udsættelsen vurderes ikke at medføre en betydende forøget helbredsrisiko.

Styrelsen for Patientsikkerhed, kan rådgive den kommunale bygningsmyndighed om betydningen af indeklimaets kvalitet for sundheden.