Sådan håndterer man PCB-holdige byggematerialer

Vær opmærksom på risikoen for at støde på PCB-holdige byggematerialer ved både små og store renoveringsopgaver. Her er en vejledning i, hvordan man håndterer PCB-holdige byggematerialer.

Håndtering af PCB-holdige byggematerialer bliver betragtet som særligt farligt arbejde, som kræver særligt beskyttelsesudstyr og særlige forholdsregler. Denne vejledning indeholder anvisninger på, hvordan man beskytter sig, og hvilke forholdsregler man bør tage.

Vejledning er baseret på branchevejledningen ”Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer” Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg.

1. Brug beskyttelsesudstyr
Brug beskyttelsesudstyr ved arbejde med PCB-holdige byggematerialer. Behovet for beskyttelse afhænger af:

 • Mængden af PCB-forurenet materiale
 • Om der er tale om hudkontakt, dampe eller støv

Åndedrætsværn
Hvis man anvender mekanisk/elektrisk værktøj til fx at skære i fuger, bliver PCB opvarmet, hvilket øger afdampningen. Derfor skal man anvende filtrerende åndedrætsværn med kombinationsfilter A2P3 eller luftforsynet åndedrætsværn. Kombinationsfilteret skal skiftes efter leverandørens anvisninger.

Hvis man arbejder med PCB-forurenet støv, hvor afdampningen ikke forøges ved mekanisk bearbejdning af materialet, skal man beskyttes med åndedrætsværn med mindst P3-filter, som skal skiftes dagligt.

Undgå hudkontakt – brug handsker og overtræksdragter
Brug handsker, der sikrer mod gennemtrængning af PCB. Brug fx plasthandsker af butylgummi, nitril, neopren, viton eller 4H.

Ved længerevarende opgaver med nedrivning og renovering, hvor PCB-holdige materialer indgår, skal man benytte kemikalieresistente overtræksdragter klasse 4/5.

Ved øvrige opgaver, fx udskiftning af vinduer og fuger, skal man anvende engangsdragt med hætte, som skal skiftes med jævne mellemrum.

Personlig hygiejne
Husk god personlig hygiejne som fx håndvask inden spisepauser.

2. Husk parternes ansvar

Bygherre har ansvar for:

 • At oplyse om forekomst af PCB
 • At udarbejde skriftlig plan for sikkerhed og sundhed
 • At anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, hvis arbejdet har et større omfang
 • At PCB-holdigt byggeaffald frasorteres på byggepladsen, og at bortskaffelse følger kommunens retningslinjer.

Den projekterende har ansvar for:

 • Rådgiveransvar - herunder at rådgive bygherre om nødvendige forundersøgelser
 • Skal oplyse om risici i projektmateriale/udbudsmateriale

Entreprenøren har ansvar for:

 • Ansvar for, at byggeopgaven ved mistanke undersøges for PCB
 • Udarbejder skriftlig plan for arbejdets udførelse
 • Skal sikre, at spredning af PCB til omgivelserne bliver minimeret
 • Eventuelt rådgiveransvar

4. Undgå spredning
Undgå, at PCB bliver spredt til ansatte, beboere eller brugere af bygningen, andre håndværkere eller til omgivelserne. Benyt følgende forholdsregler:

 • Uvedkommende skal holdes på afstand af arbejdsstedet – markér eventuelt med advarselsskilte
 • Afskærm og sørg for at sikre, at der ikke sker spredning til omgivelserne fx ved undertryksugning eller udsugning og afkast gennem kulfilter, når der arbejdes med
 • Udfør grundig rengøring såvel indendørs som udendørs, efter at arbejdet er udført.
 • Sørg for at opsamle PCB-holdige materialer og støv, så spredning til omgivelserne undgås.
 • Hold vinduer lukket.
 • Sluk bygningens ventilationssystem, hvis det er muligt, og afdæk ventilationskanaler.

5. Affaldshåndtering
Alt affald, der indeholder mere end 50 ppm PCB, skal bortskaffes som farligt affald.

Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

6. Eksempel på en arbejdsproces ved nedbrydning og PCB-sanering
En opgave, der bliver udbudt som PCB-sanering eller PCB-nedbrydning, og hvor forureningen har spredt sig til tilstødende byggematerialer, er en byggeopgave med en velkendt og kortlagt PCB-forurening.

Retningslinjer:

 • Udarbejd arbejdsplan, inden arbejdet sættes i gang. Arbejdsplanen skal sikre:
  - At medarbejderne ikke udsættes for skadelige påvirkninger af PCB
  - At man undgår at sprede PCB til omgivelserne
 • Udarbejd en særlig arbejdspladsvurdering (APV), som sikrer, at medarbejderne får en grundig instruktion i arbejdet.
 • Klargør arbejdsområdet - herunder
  - Fjern ikke-forurenede materialer fra arbejdsstedet
  - Afdæk arbejdsstedet og eventuelle stilladser
  - Afgræns arbejdsstedet fx med støvvægge, etablér undertryk i arbejdsområdet
  - Etabler udsugning/aftræk med kulfilter
  - Afmærk eventuelt arbejdsstedet med advarselsskilte.
 • Benyt korrekte arbejdsmetoder, herunder b.la.:
  - Minimér brug af mekanisk/elektrisk værktøj
  - Etablér udsugning ved brug af mekanisk/elektrisk værktøj
  - Undgå brug af vandkøling, da vand er med til at sprede PCB-forureningen.
 • Benyt sikkerhedsudstyr - herunder:
  - Handsker
  - Beskyttelsesdragt
  - Åndedrætsværn
  - Sikkerhedsbriller
  - Anvend filter og afsug på værktøj
 • Udfør grundig rengøring - herunder ved opsamling af materialer og grundig støvsugning.
 • Håndter affaldet korrekt - herunder:
  - Opbevar PCB-affaldet i pose, spand med låg eller container
  - Bortskaf PCB-forurenede materialer i henhold til de kommunale retningslinjer.
 • Velfærd sikres fx ved, at følgende er tilstede
  - To omklædningsrum - ét til personlige værnemidler og ét til dagligt tøj - samt et baderum med bruser
  - Adgang til opbevaring af arbejdstøj, der er adskilt fra dagligt tøj
  - Adgang til baderum med bruser og adgang til håndvask - begge med varmt og koldt vand
  - God personlig hygiejne og løbende, grundig rengøring i spise- og omklædningsrum.

Se flere detaljer og eksempler på arbejdsproces i forbindelse med sanering og renovering med PCB i branchevejledningen ”Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer