Om regeringens handlingsplan

PCB har været forbudt at anvende siden 1977, men er fortsat er problem i bygninger, hvorfra det kan spredes til vores miljø. Regeringen fremsatte derfor i maj 2011 en handlingsplan for PCB i bygninger, der skulle give et bedre grundlag for identifikation, håndtering og bortskaffelse af PCB.

En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB:

  • Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB
  • Arbejdstilsynet – arbejdsmiljø ved fjernelse af PCB
  • Sundhedsstyrelsen – sundhed og aktionsværdier
  • Bolig- og Planstyrelsen – rådgivning om håndtering af PCB i byggematerialer og indeluft
  • Indenrigs- og Boligministeriet – regler for sundhedsfarlige boliger og opholdsrum

Der er iværksat en række initiativer siden 1977, hvor PCB blev forbudt, men det har vist sig, at der er behov for en øget indsat mht. PCB i bygninger. PCB findes længere tid i byggematerialerne end forventet. Udbredelsen af PCB i bygninger kendes ikke, og der er usikkerhed om, hvordan man finder frem til risiko-bygninger, hvor der er behov for målinger af PCB i indeluften. Desuden ser det ud til, at bortskaffelse af PCB ikke altid sker efter reglerne.

Handlingsplanens indsatsområder

Regeringen har derfor fremsat en handlingsplan, der omhandler tre områder:

  • Identifikation af mulige PCB-kilder i bygninger og af risiko-bygninger
  • Håndtering af PCB-holdige byggematerialer ved nedrivning, så et sundt arbejdsmiljø sikres, og affaldet behandles korrekt.
  • Bortskaffelse af affaldet, så det ikke spredes til miljø og fødevarer eller genanvendes i byggematerialer

Øget viden giver effektiv handling

Handlingsplanen går først og fremmest ud på at skaffe øget viden som forudsætning for en effektiv indsats med identifikation, håndtering og bortskaffelse af PCB.

På det sundhedsmæssige område mangler der viden om, hvordan PCB i indeluften belaster personer i forhold til det PCB, man især får fra kosten. Det kan give en bedre risikovurdering af, hvor farligt PCB i indeluften er, og om der er behov for justering af grænseværdier.

Bygninger fra 1950 til 1977 undersøges mht. bygningstyper, byggematerialer og indeluft, så vi får et bedre billede af, hvor PCB kan forekomme, og hvor der kan være risiko for et forhøjet niveau af PCB i indeluften.

PCB-renovering skal ske på den bedste og mest omkostningseffektive måde. Så der laves forsøg med konkrete renoveringer i udvalgte bygninger for at identificere de bedste metoder.

Og endelig udvikles PCB-guiden med tilhørende hotline som et samlet sted, hvor kommuner, virksomheder og borgere kan få information og vejledning om PCB i bygninger.