Offentlig adgang

Ejeren af en bygning, hvortil der er offentlig adgang har ansvar for, at personer, der opholder sig i bygningen, ikke er udsat for sundhedsfare, for eksempel som følge af PCB.

Brugerne af bygningen må ikke blive udsat for PCB, der overskrider de gældende aktionsværdier. Ansvaret gælder uanset anvendelse til privat erhverv, daginstitution, skole, plejehjem, uddannelsesinstitution eller anden brug.

PCB blev brugt i en række byggematerialer indtil 1977. Bygninger der er opført i perioden 1950-1977 kan derfor indeholde stoffet, mens bygninger der er opført efter 1977 efter al sandsynlighed ikke indeholder PCB..

Mennesker kan optage PCB gennem kosten, ved berøring eller ved indånding fra PCB-dampe i indeluften. Selvom afdampningen aftager over tid kan PCB-holdige byggematerialer og tilgrænsende bygningsmaterialer, som PCB er sivet ind i, stadig afgive PCB til indeluften efter mere end 30 år .

Kommunen har pligt til at gribe ind, hvis kommunen vurderer, at bygningen er sundhedsfarlig at opholde sig i.

I forbindelse med eventuelle byggearbejder, påhviler der et bygherreansvar i henhold til bekendtgørelse af bygherrens pligter. Bygherreansvaret medfører:

  • Ansvar for, at udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed, hvis to eller flere arbejdsgivere samtidig beskæftiger mindst 11 personer på byggepladsen.
  • At anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, hvis arbejdet har et større omfang. Dette krav vil normalt ikke ramme vinduesudskiftninger og lignende i mindre bygninger.
  • At du koordinerer nødvendige undersøgelser, så risici for PCB bliver afdækket.
  • Ansvar for, at PCB-holdigt byggeaffald skal frasorteres på byggepladsen.

Hvis der er PCB-holdige affaldsprodukter fra bygningen, skal du sikre, at affaldet bliver bortskaffet som farligt affald i henhold til kommunens anvisninger for håndtering af PCB.

Kort om PCB

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler

PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø

PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder i perioden 1950 – 1977. Selvom der er PCB i bygningen, er det ikke givet, at det er forbundet med en forøget helbredsrisiko

PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer

PCB kan være helbredsskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.