Ejer- og andelsboliger

Du har som ejer af din bolig selv ansvaret for at undersøge for PCB og eventuelt fjerne PCB fra din bolig.

PCB blev brugt i en række byggematerialer indtil 1977. Bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, kan derfor indeholde stoffet, mens bygninger, der er opført efter 1977, efter al sandsynlighed ikke indeholder PCB.

Mennesker optager PCB gennem kosten, ved berøring eller ved indånding af PCB-dampe i indeluften. Selvom afdampningen aftager over tid, kan PCB-holdige byggematerialer og tilgrænsende byggematerialer, som PCB er sivet ind i, stadig afgive PCB til indeluften efter mere end 30 år.

Selvom der er PCB i din bolig, er det ikke givet, at det er forbundet med en forøget helbredsrisiko. Det vurderes, at kun en lille andel af de danske bygninger fra den aktuelle byggeperiode har så meget PCB i indeluften, at det kan udgøre en sundhedsfare for beboerne.

Kommunen har pligt til at gribe ind, hvis den vurderer, at din bolig er sundhedsfarlig at opholde sig i på grund af PCB.

I forbindelse med byggearbejder har du bygherreansvar i henhold til bekendtgørelse om bygherrens pligter, når det må forventes, at der i byggeperioden vil være mindst to virksomheder, der skal udføre arbejdet samtidigt.

Bygherreansvaret indebærer:

  • Ved byggearbejde, hvori der indgår risiko for PCB, skal bygherren lade sin koordinator udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed for den del af byggearbejdet, hvor PCB-arbejdet indgår.
  • Ansvar for at anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, hvis arbejdet har et større omfang. Dette krav vil normalt ikke ramme vinduesudskiftninger og lignende i mindre beboelseshuse.
  • Ansvar for at koordinere nødvendige undersøgelser, så risici for PCB bliver afdækket.

Hvis du har PCB-holdige affaldsprodukter, skal du bortskaffe affaldet i henhold til kommunens anvisninger for håndtering af PCB.

Kort om PCB

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler

PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø

PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder i perioden 1950 – 1977. Selvom der er PCB i bygningen, er det ikke givet, at det er forbundet med en forøget helbredsrisiko

PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer

PCB kan være helbredsskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.