Arbejdsgivers ansvar

Håndtering af PCB ved renovering og nedrivning.

Der er stor sandsynlighed for at støde på PCB-holdige byggematerialer, hvis din byggevirksomhed arbejder med bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977.

Når dine medarbejdere arbejder med PCB, skal de bære særligt beskyttelsesudstyr, der beskytter mod skadelige påvirkninger.

Arbejdstilsynet har fastsat en grænseværdi for PCB på 0,01 mg/m3, der gælder, når I arbejder med PCB-holdige materialer.

Som arbejdsgiver skal du endvidere sikre:

  • At undersøge om der kan være PCB, eller andre sundhedsskadelige stoffer i de berørte bygningsdele
  • At udarbejde en skriftlig plan for arbejdets udførelse, der beskriver arbejdet med PCB.
  • Eventuelt rådgiveransvar, hvis virksomheden har udarbejdet byggeprojektet.

Spørgsmålet om PCB i indeklimaet og på byggeopgaver, kan indgå i den lovpligtige arbejdspladsvurdering hvis det er relevant.

Både kommunen og Arbejdstilsynet kan gribe ind, hvis de bliver opmærksomme på, at en arbejdsplads er sundhedsfarlig.

For kommunens vedkommende i henhold til byfornyelsesloven og for Arbejdstilsynets vedkommende i henhold til arbejdsmiljølovgivningen.