3. trin: Varige tiltag

Indtil videre er der to tilgange til PCB-renovering, som har dokumenteret effekt på lang sigt, nemlig fjernelse af primærkilder til PCB-forurening af indeluften, fx fuger, og fjernelse af udvalgte stærke sekundærkilder til PCB-forurening af indeluften, dvs. materialer, som er blevet forurenet af primærkilden, og nu selv udgør en forureningskilde. Det anbefales, at varige tiltag følges op med kontrolmålinger af indeluften over en længere periode.

3.1 Fjernelse af primærkilderne, f.eks. fuger, maling eller gulvlak

Det bør vurderes, om primærkilderne skal fjernes straks eller om midlertidige tiltag i første omgang er tilstrækkeligt til at reducere PCB-niveauet i indeluften til under Sundhedsstyrelsens udmeldte aktionsværdier. I sidstnævnte tilfælde er der ingen umiddelbar sundhedsrisiko, hvorfor der ikke er af sundhedsmæssige hensyn til bygningens brugere er grund til at gennemføre omfattende renovering alene af pga. PCB i indeluften. Fjernelse af kilderne til PCB kan således vente til ejendommen under alle omstændigheder skal renoveres eller kontrolmålinger viser, at effekten af midlertidige tiltag som f.eks. indkapsling, eventuelt er aftaget.

Ved fjernelse af primærkilder vil der ofte i en periode ske en forøgelse af PCB-afdampningen til indeluften. Det anbefales derfor, at de midlertidige tiltag med øget luftskifte og en grundig hovedrengøring og øget rengøringsrate fortsætter efter fjernelse af primærkilderne, så længe der måles et PCB-niveau i indeluften, der overskrider Sundhedsstyrelsens udmeldte aktionsværdier. Der er således i nogle tilfælde konstateret et forøget PCB-niveau i indeluften i mere end et år efter renoveringen. Det er imidlertid dokumenteret, at det gennem fjernelse af primærkilder kan opnås en betydelig reduktion af PCB-niveauerne i indeluften, men tyske erfaringer viser også, at der i visse tilfælde kan gå op til 5 år, før der nås et niveau under den laveste aktionsværdi på 300 ng/m3.

For at få PCB-niveauet i indeluften endnu længere ned kan det være nødvendigt også at fjerne udvalgte stærke sekundære kilder.

3.2 Fjernelse af udvalgte stærke sekundærkilder

Som supplement til fjernelse af primærkilderne kan man i nogle tilfælde med fordel fjerne udvalgte sekundærkilder, såsom dele af omkringliggende forurenede betonelementer, gulvbrædder, tapet og inventar, som har optaget PCB fra primærkilden og derved også påvirker indeluften. Ved fjernelse af f.eks. dele af betonelementer, som har været i berøring med en PCB-holdig fuge, vil der ofte i en periode ske en forøgelse af PCB-afdampningen til indeluften. Det anbefales derfor, at de midlertidige tiltag med øget luftskifte, og en grundig hovedrengøring og øget rengøringsrate fortsætter efter fjernelse af disse sekundærkilder, så længe der måles et PCB-niveau i indeluften, der overskrider Sundhedsstyrelsens udmeldte aktionsværdier. Der er således i nogle tilfælde konstateret et forøget PCB-niveau i indeluften i mere end et år efter en PCB-renovering.

Miljø og arbejdsmiljø

For begge varige tiltag anbefales det at minimere anvendelse af værktøj, der støver eller opvarmer det materiale, der arbejdes med samt at der benyttes det nødvendige beskyttelsesudstyr og andre sikkerhedsforanstaltninger.

Der henvises til Arbejdstilsynet og til Branchearbejdsmiljørådets vejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer, som du finder i Vidensbank på denne hjemmeside. For affaldshåndtering henvises til Miljøstyrelsen.