Helbredsmæssige effekter

Sundhedsstyrelsen har ultimo 2013 opdateret de vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften, som kan relateres til forøgede helbredsrisici.

Der findes ikke tilstrækkelig viden om de lavklorerede PCB-formers helbredsmæssige effekter på mennesker til, at sådanne effekter kan kvantificeres, men der er forskellig grad af evidens for en række sundhedsskadelige effekter. 
 

PCB eksponering af mennesker i indeklima

Selv ved relativt moderate forekomster i indeklimaet er der observeret betydelig forekomst af de lavklorerede PCB-former i blodet, hvorimod der er begrænset effekt på mængden af de såkaldte højklorerede PCB-former i blodet. Sidstnævnte kommer primært fra kosten. Lavklorerede PCB-former forekommer stort set ikke i blodet på personer, som ikke eksponeres i indeklimaet.

Ud fra den aktuelt foreliggende viden må dagligt ophold af flere timers varighed, f.eks. i skoler, antages at medføre dokumenterbar målbart forøget indhold i kroppen af specielt lavklorerede PCB-former.

Nedbrydningen og udskillelsen af de lavklorerede PCB-former sker generelt langt hurtigere end de højklorerede former. Ved ophold i selv moderat forurenede bygninger sker der dog en meget klar akkumulering over tid.

Typer af sundhedsmæssige effekter

Påvirkning af nervesystemet

Der foreligger tiltagende evidens for, at PCB, herunder også de lavklorerede former, og andre miljøfremmede stoffer i omgivelserne og kosten, har væsentlig negativ effekt på specielt udviklingen af nervesystemet, herunder mere komplicerede intellektuelle funktioner.

Hormonpåvirkning

Der er endvidere betydelig evidens for, at PCB har væsentlig betydning for forekomsten af hormonpåvirkelige abnormiteter og sygdomme, som er observeret med tiltagende hyppighed.

Endokrine sygdomme og påvirkning af immunsystemet

Der er tiltagende, men ikke veldokumenteret evidens for, at også de lavklorerede PCB-former kan påvirke forekomsten af endokrine sygdomme som diabetes og immunsystemets respons på f.eks. vacciner.

Kræft

WHO´s internationale kræftforskningscenter (IARC) konkluderede i deres seneste evaluering fra februar 2013, at der var tilstrækkelig evidens for en kræftfremkaldende effekt i mennesker, og PCB, herunder såvel dioxin-lignende som ikke dioxin-lignende, blev derfor klassificeret som kræftfremkaldende i mennesker (Gruppe 1).

Vurderingen medtog blandinger af PCB typer, fordi den kræftfremkaldende effekt ikke syntes begrænset til et lille antal PCB-typer, og fordi menneskers udsættelse for PCB, om det er fra indeluften eller fra andre kilder, altid sker som blandinger af mange typer PCB.

Klassificeringen gælder også udsættelser for PCB fra byggematerialer, dvs. også de lavklorerede former for PCB. Vurderingen er baseret på effekten af blandinger af PCB og det præciseres, at konklusionen er baseret på det forhold, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at identificere, hvilke typer PCB, der er af størst betydning.